Edytorstwo naukowe

Edytorstwo naukowe – jedna z nauk pomocniczych humanistyki na pograniczu literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii (edytorstwo, formalnie będące nauką pomocniczą, wymaga kompetencji z wielu dziedzin – w praktyce jest bowiem podstawą wielu innych nauk, gdyż zajmuje się ustalaniem poprawnego brzmienia utworów), której podstawowym celem jest ustalenie kształtu da­nego tekstu – naj­lepiej oddającego wolę autora. Edytorstwo w swoim praktycznym wymiarze przypomina raczej sztukę niż naukę, ponieważ działal­ność edytora koncentruje się na konkretnych dziełach, natomiast założenia, według których powstała dobra edycja jednego dzieła, mogą być błędne w stosunku do innego Wspólna dla wszystkich edytorów powinna być jednak reguła dbałości o oddanie w wydaniu woli autorskiej.

Ustalenie kształtu (brzmienia) tekstu najlepiej oddającego wolę autora (ustalenie intencji autorskiej) – działalność edy­tora w toku opracowania utworu, kiedy to, po odnalezieniu wszyst­kich wersji tekstu (tj. rękopisów, maszynopisów, wydruków komputerowych, wersji zachowanych na nośnikach cyfro­wych, wydań skontrolowanych przez autora – w których ko­rekta była dokonana przez niego), wybiera jako podstawę wydania którąś z nich oraz dokonuje ewentualnych koniecznych emendacji i koniektur.

Wydanie (wydania) skontrolowane przez autora – wydanie utworu, które autor faktycznie skontrolował (tzn. dokonał korek­ty autorskiej). Stopień kontroli autorskiej może być różny.

W naszym serwisie znajdują się zarówno Edytorzy jak i Redaktorzy:

Edytor – opra­cowuje tekst do druku i sprawdza korektę autorską, pilnując przy tym zgodności z wolą autora.

Redaktor – osoba dbająca o poprawność językową i logiczną tek­stu. Zakres zadań redaktora w ostatnich latach stale się poszerza i obejmuje także prace wykonywane dawniej przez redaktora ję­zykowego i technicznego (w tym – dbałość o graficzny kształt tekstu, tj. typografię).

Poprawiają błędy:

  • techniczne
  • semantyczne
  • słowotwórcze
  • fleksyjne
  • frazeologiczne
  • składniowe
  • interpunkcyjne
  • ortofoniczne

Funkcje edytora i redaktora nie powinny być jednak łączone, ponieważ każda z tych osób ponosi zupełnie inny rodzaj odpowiedzialności za cudze słowo. Redaktor dba o to, aby tekst jak najlepiej spełniał funkcje komunika­cyjne, był spójny i poprawny pod względem językowym, a w przypadku tekstów naukowych również eliminuje błędy faktograficzne. Natomiast edytor niejako pośredniczy między autorem a redaktorem, troszcząc się o zachowanie orygi­nalnych cech tekstu.

Komunikacja naukowa – wsparcie w edytorstwie oraz content naukowy to podstawa naszych działań – chętnie poznamy Państwa potrzeby i przygotujemy ofertę.