Ekspert naukowy

Ekspert (z łac. expertus – doświadczony) to biegły, rzeczoznawca w jakiejś dziedzinie, osoba o teoretycznej i praktycznej znajomo­ści danego tematu, specjalista powoływany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, osoba z autorytetem (najlepiej niefor­malnym, opartym na wiedzy). To najprościej rzecz ujmując człowiek, który „zna się na tym, co robi”. Rolę eksperta w naszym serwisie, rozwiązującego proble­my praktyczne zgodnie z zasadami dochodzenia do prawdy naukowej, realizują najczęściej przedstawiciele nauki, którzy jako osoby zaufania publicznego powinni obiektywnie przedstawiać stan rzeczy oraz róż­ne warianty i konsekwencje aktualnych bądź przyszłych decyzji, nie poddając się pozamerytorycznym presjom, koniunkturalnym intere­som i oczekiwaniom decydentów (partnerów), w rękach których i tak pozostają ostateczne wybory kierunku działania.

ekspert-naukowy

Rolą eksperta jestpośredniczenie między struktura­mi nauki a strukturami reszty społeczeństwa, a więc ekspertem jest się zawsze dla kogoś” – wiemy o tym najlepiej…


Komunikacja naukowa – wsparcie w edytorstwie oraz content naukowy to podstawa naszych działań – chętnie poznamy Państwa potrzeby i przygotujemy ofertę.