Podstawowe pojęcia związane z bibliografią

Podstawowe pojęcia związane z bibliografią

Opis bibliograficzny [PN-N-OI224] to uporządkowany zespół danych o dokumencie słu­żących do jego identyfikacji; to, inaczej mówiąc, wymienione w ustalonej kolejności cechy dokumentu wyraźnie go charakteryzujące i odróżniające od innych dokumentów.

Bibliografia [Encyklopedia wiedzy o książce 1971] to uporządkowany spis dokumentów, dobranych wg pewnych kryteriów, spełniający określone zadania informacyjne. Ważnym elementem każdej bibliografii są indeksy, np. autorskie, przedmiotowe czy tytułowe.

bibliografia

Jednocześnie bibliografia to także gałąź nauki, jak i obszar działań praktycznych. Obej­muje aspekty dotyczące opisywania dokumentów, tak aby możliwa była ich jednoznaczna identyfikacja, oraz określa zasady tworzenia i stosowania bibliografii.

Bibliografia załącznikowa [Encyklopedia wiedzy o książce 1971 ] to spis bibliograficzny dołączony do wydawnictwa lub utworu zawierający wykaz wykorzystanych przez autora źródeł lub lekturę uzupełniającą. Stanowi ona integralną i istotną część każdej publikacji naukowej.

Cytat jest dosłownym przytoczeniem cudzych słów, wyróżnionym w tekście jednoznacz­nie znakiem cudzysłowu lub kształtem i kolorem czcionki. Cytat jako fragment dzieła (utwo­ru) podlega prawu autorskiemu.

Cytowanie to przytaczanie w tekście cudzych wypowiedzi, powoływanie się na fakty naukowe, informacje zawarte w innych publikacjach.

Cytowania to ilość przypisów danej rozprawy umieszczonych w bibliografiach załączni­kowych innych prac naukowych.

Przypisy to komentarze, wyjaśnienia, definicje, uwagi autora, wskazanie źródła informa­cji itp., łączące się z tekstem głównym za pomocą umieszczonych w nim odsyłaczy.

Potrzebujesz pomocy zakresie publikacji naukowej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *