Wybór czasopisma do publikacji pracy oryginalnej

        Wybór właściwego czasopisma, do którego moglibyśmy posłać stworzoną przez siebie publikację oryginalną, zależy od wielu czynników, toteż niezbędne doświadczenie w tym zakresie – dobnie jak w każdym innymi aspekcie pracy naukowej – kumuluje się przez lata praktykowania naukowej działalności. Publikacje naukowe oraz czasopisma naukowe wydawane w różnych krajach i pisane w różnych językach, trzeba jednak podkreślić, że więcej jest czasopism (należą do nich te najbardziej prestiżowe i wysokopunktowane) publikowanych wyłącznie w języku angielskim.

wybor-czasopisma-do-publikacji

Źródło: http://slideplayer.pl/slide/403353/

        Stąd też język angielski stał się praktycznie jedynym językiem, w którym odbywa się szeroko rozumiana wymiana informacji w międzynarodowym środowisku naukowym. Nie znaczy to oczywiście, że publikacje ukazujące się w językach ojczystych poszczególnych krajów, w których istnieje wiele liczących się ośrodków naukowych ). Niemcy, Francja, Włochy, Szwajcaria, kraje Beneluksu, Chiny, Japonia) są bezwartościowe, daje się jednak, że rola publikacji nieanglojęzycznych sprowadza się raczej do prezentowania i popularyzacji wyników w wymiarze lokalnym. Mówiąc wprost, jeśli zespół badawczy uzyskał przełomowe wyniki, które mają szanse być opublikowane w prestiżowym, anglojęzycznym periodyku o zasięgu międzynarodowym, nie będzie skłonny do publikacji tych wyników w czasopi­śmie o zasięgu lokalnym, wydawanym w języku narodowym w swoim kraju.

Potrzebujesz pomocy zakresie publikacji naukowej?

        Taki stan rzeczy prowadzi do tego, że bardzo wielu naukowców jest zmuszonych publikować w języku angielskim w sytuacji, gdy nie jest to ich język ojczysty. Stanowi to dodatkową trudność w pisaniu pracy, bowiem jej pisanie nawet w języku ojczystym nie jest zabiegiem łatwym. W publikacjach naukowych powinno się stosować prosty język, umożliwiający czytelnikom szybkie przyswojenie dużej ilości informacji w możliwe najkrótszym czasie. Z jednej strony, powinny być one pisane językiem precyzyjnym i cechować się odpowiednim poziomem naukowym, poprawnym stosowa­niem fachowej terminologii. Z drugiej strony, powinno unikać się w publikacjach żargonu zrozumiałego jedynie dla wąskiej grupy specjalistów.

Kryteria wybierania czasopisma do wysiania publikacji oryginalnej – co powinienem rozważyć?

 • czy prace w czasopiśmie podlegają recenzji w systemie peer review
 • czy czasopismo publikuje (obecnie) prace o tematyce podobnej do tematu twojej własnej publikacji? jeśli szukasz prac o interesującej cię tematyce, to które czasopisma najczęściej przeglądasz?
 • które czasopisma mają najlepszą opinię i/lub są najbardziej poczytne w zakresie tematyki, którą ty sam się zajmujesz? (przejrzyj ostatnie opublikowane w danym czasopiśmie prace i oceń, jaka jest istotność tych prac dla rozwoju nauki w twojej dziedzinie);
 • czy w skład rady redakcyjnej czasopisma wchodzą uznani eksperci w zakresie reprezentowanych przez siebie specjalności? jaki jest IF czasopisma?
 • jakie czasopisma są najczęściej cytowane przez innych badaczy reprezentujących twoją dziedzinę wiedzy?
 • czy czasopismo jest wydawane przez towarzystwo naukowe (te są najbardziej prestiżowe i docierają do najszerszych kręgów odbiorców)? Bądź ostrożny w stosunku do nowo powstałych czasopism lub czasopism internetowych słabo znanych i/lub niesponsorowanych przez towarzystwa naukowe,
 • czy czasopismo jest indeksowane w podstawowych bazach literatury,
 • które czasopisma są uważane w środowisku naukowym za tzw. eksperckie, o szerokim oddziaływaniu na społeczność naukową, zapewniające dotarcie twojej pracy do najszerszych kręgów badaczy?
 • czy jest czasopismo, do czytelników którego pragnąłbyś szczególnie dotrzeć?
 • jak często czasopismo jest wydawane? ile zeszytów w ciągu roku? jak długi jest cykl redakcyjny? jak długi jest cykl recenzencki?
 • czy czasopismo publikuje prace w języku angielskim? (jest to szczególnie istotne, gdy pragniesz dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców)
 • jaki jest profil czasopisma (ogólny i szerszy czy bardzo specjalistyczny i wąski)? jakie dziedziny wiedzy ten profil reprezentuje? czy czasopismo jest zorientowane na publikowanie prac o charakterze podstawowym, teoretycznym, klinicznym czy może aplikacyjnym?
 • czy podoba ci się strona graficzna i wygląd publikacji w czasopiśmie – format tekstu, czcionka, styl tabel i rycin? czy czasopismo dopuszcza możliwość publikowania krótkich form artykułów (short/brieflrapid communication)?
 • czy ryciny publikowane w czasopiśmie mają zadowalającą rozdzielczość? czy ich format podoba ci się?
 • czy ważna jest dla ciebie szybkość publikacji? jeżeli tak, to wybierz raczej miesięcznik niż kwartalnik,
 • dobra znajomość przedmiotu i wielopłaszczyznowe zrozumienie problemu; należy wyobrazić sobie hipotetyczne pytania, które mogą postawić czytelnicy, i tak zestawić tekst, aby pozostawiał on jak najmniej niejasności i pytań bez odpowiedzi,
 • dopasowanie wypowiedzi do poziomu wiedzy i zainteresowań potencjalnych czytelników,
 • czy są to badacze tej samej specjalności co autor/autorzy artykułu?
 • czy czytelnicy są raczej laikami w dziedzinie, której dotyczy praca, i reprezentują ogólny poziom wiedzy ?
 • jak dużo czytelnicy wiedzą o przedmiocie badań, metodyce?
 • czego chcieliby się dowiedzieć?
 • znajomość terminologii, zwrotów oraz właściwy dobór słów stosowanych w publikacjach naukowych
 • do napisania dobrej publikacji potrzebny jest czas; nie należy zostawiać pisania na ostatnią chwilę, gdyż maszynopis powinien być wielokrotnie przeglądany, ulepszany i poprawiany przez wszystkich współautorów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *